Top menu

Śmierć nie zwalnia z obowiązku rozliczenia się z fiskusem

Śmierć podatnika wcale nie przekreśla jego obowiązków względem państwa. I tak należy złożyć druk PIT i rozliczyć podatek z fiskusem. 

Zasady postępowania są w tym przypadku zależne od tego, kiedy nastąpiła śmieć podatnika.

Jeżeli zmarły podatnik przed śmiercią zdążył złożyć deklarację, to spadkobiercy nie muszą dodatkowo składać druku PIT za zmarłego. Jednak i w tym przypadku nie obejdzie się jednak bez decyzji ze strony organu podatkowego w zakresie prawa do zwrotu nadpłaty lub obowiązku zapłaty podatku – o ile zmarły sam nie uiścił zobowiązania podatkowego lub tego zwrotu nie uzyskał.

Gdy druku zmarły nie zdążył złożyć – zmarł w trakcie roku lub po jego zakończeniu przed terminem rozliczenia rocznego, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Po takiej informacji spadkobierca w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych przez spadkobiercę wydatków, uprawniających do uzyskania ulg podatkowych. Na tej podstawie organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę. W decyzji organ określa prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość poniesionej straty uprawniającej spadkobierców do skorzystania z ulg podatkowych, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji złożonej przez spadkodawcę albo spadkodawca deklaracji nie złożył.

Termin płatności przez spadkobiercę podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia mu decyzji. Decyzje doręcza się osobno dla każdego spadkobiercy.

Piotr Szulczewski
Źródło: PIT.pl

Wspólne rozliczenie PIT ze zmarłym małżonkiem

Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest jedną z możliwości preferencyjnego rozliczenia podatku PIT. Co jednak w sytuacji, gdy jeden z małżonków zmarł w ciągu roku podatkowego? Czy współmałżonek nadal ma prawo do wspólnego rozliczenia oraz do ulg po zmarłym?

Zasady wspólnego rozliczenia małżonków reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 6 ust 2 oraz 2a zmarły małżonek rozliczyć może się preferencyjnie (składa sam tzw. wspólny wiosek w zeznaniu podatkowym o łączne opodatkowanie od sumy swoich i małżonka przychodów) po warunkiem, że spełnione są dwa warunki:

pomiędzy małżonkami istniała wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy, oraz

małżonkowie przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim.

Co dzieje się w przypadku niespełniania powyższych warunków z powodu śmierci jednego z małżonków?

Wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem

Śmierć jednego z małżonków w trakcie roku podatkowego nie pozbawia żyjącego małżonka prawa do wspólnego rozliczenia. Zwyczajowo wspólne opodatkowanie odbywa się na wspólny ich wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym. W przypadku śmierci jednego z nich osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest jeden z współmałżonków, a więc podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a którego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego (art. 6a ust. 1 updof). Zabronione jest jednak składanie podpisu przez żyjącego małżonka w imieniu małżonka zmarłego.

Ulgi i odliczenia przysługujące osobie zmarłej

Po śmierci współmałżonka – małżonek żyjący, zachowuje nie tylko prawo do dokonania wspólnego rozliczenia ze zmarłym współmałżonkiem , lecz także prawo do wskazania w rozliczeniu PIT ulg i odliczeń. Jeżeli zmarły małżonek (spadkodawca) poniósł wydatki, które uprawniały go do skorzystania z ulg i odliczeń, żyjący małżonek (spadkobierca) ma także prawo do powiadomienia organu podatkowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o dochodzie zmarłego o wysokości poniesionych wydatków.

Obowiązki ciążące na żyjącym współmałżonku

Obowiązek poinformowania o wysokości dochodu lub przychodu osiągniętego przez zmarłego współmałżonka ciąży wyłącznie na organie podatkowym. To właśnie on winien poinformować o wysokości dochodu/przychodu oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub wpłaconego podatku, wskazując jednocześnie należną kwotę podatku pozostającego do zapłaty lub kwotę jego nadpłaty (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa). Zatem rozliczenie podatkowe przez żyjącego małżonka nie oznacza, że fiskus dodatkowo nie będzie kontaktował się w sprawie rozliczenia zmarłego ze spadkobiercami.

Iwona Karkus
Źródło; PIT.pl