Top menu

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe  (początkowo jako: Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne i Administratorów PSKiAC) jest największym i najstarszym w Polsce stowarzyszeniem pogrzebowym .  Zostało założone 19 maja 1998 roku (nr rejestru: RST 3468 - Wydział Cywilny i Rejestrowy Sądu Wojewódzkiego w Warszawie), pierwotnie jako Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne i Administratorów Cmentarzy. nr KRS: 0000163556 - Sąd Rejonowy dla M. Stoł. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe zrzesza administratorów największych cmentarzy i krematoriów oraz właścicieli i dyrektorów dużych przedsiębiorstw pogrzebowych w Polsce. Na stałe współpracuje z organami administracji publicznej, samorządami, przedsiębiorcami, duchownymi, agentami ubezpieczeniowymi, a także producentami urządzeń techniki cmentarnej oraz akcesoriów pogrzebowych.

Stowarzyszenie zajmuje się wszelkimi aspektami funkcjonowania cmentarzy i firm pogrzebowych, począwszy od zagadnień etyczno - prawnych, poprzez problemy techniki, technologii i architektury, na sprawach balsamacji, ceremoniału, tanatopsychologii, i kremacji kończąc. Organizuje konferencje i szkolenia dla zarządców cmentarzy i przedsiębiorców pogrzebowych, poświęcone m. in.: kremacji jako obrzędowi pogrzebowemu; pracom budowlanym przy grobach; zagadnieniom współczesnej balsamacji (tanatopraksji); problemom prywatyzacji firm komunalnych w sektorze; prawu cmentarno-pogrzebowemu; nowym formom architektury cmentarnej. Opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń (np. dla MSWiA projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów; a dla b. Ministerstwa Infrastruktury projekt rozporządzenia dot. lokalizacji grobów poza cmentarzami), opracowuje również ekspertyzy dla władz samorządowych, dotyczące sytuacji na rynku usług pogrzebowych, kremacyjnych, cmentarnych.
Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe wydaje czasopismo - Dwumiesięcznik Funeralny “Memento“, poświęcony kulturze i organizacji pogrzebu, działalności cmentarzy i funeraliów, technice pogrzebowej i cmentarnej. Organizuje ogólnopolską wystawę sprzętu pogrzebowego i urządzeń techniki cmentarnej - Targi Funeralne MEMENTO, które odbywały się co dwa lata w Warszawie - od roku 2012 są organizowane w Poznaniu wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Stowarzyszenie było inicjatorem powołania w 2000 r. Duszpasterstwa Pracowników Branży Pogrzebowej.
Jako pierwsza organizacja branżowa w Polsce, PSKiAC nawiązało w 1999 r. kontakt z wpływową międzynarodową organizacją pogrzebową - istniejącą od prawie 100 lat światową Międzynarodową Federacją Kremacyjną (International Cremation Federation), goszcząc w Warszawie prezydenta tej Federacji, Ulfa Lagerströma. Wizyta ta stała się dla nas istotną inspiracją do popularyzowania obrzędu kremacji i budowy grobów urnowych oraz kolumbariów do pochówku urn z prochami. Zyskaliśmy też wiedzę o normach etycznych obowiązujących branżę cmentarno - pogrzebową w cywilizowanym świecie. “Kodeks Etyki PSP“ nawiązuje w znacznej mierze do norm “Kodeksu Etycznego ICF“.
3 czerwca 2006 r. przyjęto Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne, Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych do Międzynarodowej Federacji Organizacji i Firm Pogrzebowych FIAT-IFTA  (IFTA - International Federation of Thanatologist Associations). Decyzja o tym zapadła podczas obrad 9. Międzynarodowej Konwencji FIAT - IFTA, która odbywała się w Londynie w dniach 3 - 4 czerwca 2006 r.
PSKACiPP przyjęto na zasadzie CZŁONKA NARODOWEGO , co oznacza, że Stowarzyszenie jest jedynym instytucjonalnym reprezentantem w FIAT-IFTA branży cmentarno - pogrzebowej z Polski

Na Walnym Sprawozdawczo Wyborczym Zgromadzeniu Członków w dniu 14 czerwca 2023 r. wybrano nowe władze Stowarzyszenia : Prezes - Krzysztof Wolicki (czwarta kadencja) w skład zarządu weszli: Magdalena Szymańska - wiceprezes (druga kadencja),  Dariusz Pałęcki - wiceprezes (druga kadencja), Paweł Michalik - skarbnik (druga kadencja), Adam Suszcz- sekretarz (druga kadencja), Alicja Gębal - członek Zarządu, Michał Matysik - członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej tworzą: Zbigniew Kot, Dariusz Klaska, Aleksander Stąpór

W skład Komisji Etyki wchodzą: Andrzej Relidzyński, Jacek Staryga, Ryszard Kusz