Top menu

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego uprzejmie zawiadamia, że dnia 3 marca 2017 r (piątek), w Sali Konferencyjnej Hotelu Colibra przy ul. Wolskiej 191 w Warszawie, o godz. 12.00 rozpocznie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

3 marca 2017 r.

 

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia  w roku 2016, wykonania planu finansowego i budżetu za 2016 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 9. Dyskusja nad tematami zawartymi w pkt. 7,8.
 10. Podjęcie uchwał nad udzieleniem absolutorium władzom Stowarzyszenia tj. Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej PSP
 11. Wybór nowych władz Stowarzyszenia – Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia nowego Statutu Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Etyki.
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu.
 16. Uchwała w sprawie nadania członkostwa honorowego panom Edmundowi Rauba, Jarosławowi Wydmuch i Bernardowi Jayko.
 17. Przedstawienie planu działania na rok 2017 przez nowy zarząd.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

  Krzysztof Wolicki
Prezes Zarządu PSP