Top menu

Znamy nowe składki ZUS obowiązujące w 2014 roku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Obwieszczenie zostało podpisane 13 grudnia 2013 r.

Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r. należy pamiętać, że nie może być ona większa od kwoty 112.380 zł. czyli od trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy - zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442). Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Natomiast 60 % od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącej 3.746 zł) stanowi kwota 2.247,60 zł będąca w 2014 r. minimalną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.

Źródło: MPiPS

Wyższa podstawa wymiaru składek emerytalnych i rentowych na 2014 rok

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia . Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (M.P. 2013 poz. 1028) kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek w roku 2014 wyniesie 112 380 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia 3746 zł. Zatem 60% podstawa wymiaru składek na 2014 rok wyniesie 2247,60 zł.  Za sprawą wzrostu podstawy wymiaru składek w 2014 roku (w 2013 roku wynosiła ona 2227,80 zł) wzrosną składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Szczegółowy wykaz składek ZUS jakie będą obowiązywały w 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Podstawa wymiaru

Składki ZUS
za styczeń - grudzień 2014

Społ.

Zdrow.

F. Pr.

Konto 83..1
bez chorobowego

Konto 83..1
z chorobowym

Konto 78..2

Konto 73..3

za okres

661,92 zł

716,99 zł

dane dostępne w styczniu

55,07 zł

01-12.2014

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie
zdrowotne

Fundusz Pracy

Emer.

Rent.

Chor.

Wyp.

2247,60 zł

dane dostępne w styczniu

2247,60 zł

438,73 zł

179,81 zł

55,07 zł

43,38 z ł

dane dostępne w styczniu

55,07 zł

Wyższe składki ZUS dla nowych firm od stycznia 2014 roku

Wzrostu kwot składek na ubezpieczenie społeczne mogą spodziewać się również przedsiębiorcy, którzy przez pierwsze 24 miesiące od rozpoczęcia działalności gospodarczej korzystają z preferencyjnych składek ZUS. Wszystko za sprawą minimalnego wynagrodzenia, które od stycznia 2014 roku wzrośnie z 1600 zł brutto do 1680 zł brutto. Wynagrodzenie minimalne stanowi bowiem podstawę do obliczania wysokości składek ZUS dla nowopowstałych firm, kwoty składek dla nowych firm kształtują się w zależności od kwoty 30% podstawy minimalnego wynagrodzenia . Zatem 30% podstawa wymiaru składek dla nowych firm na 2014 rok wyniesie 504 zł . Szczegółowy wykaz wysokości składek obowiązujących od stycznia 2014 roku przestawia poniższa tabela:

Podstawa wymiaru

Składki ZUS obowiązujące w 2014 roku

Społ.

Zdrow.

F. Pr.

Konto 83..1
bez chorobowego

Konto 83..1
z chorobowym

Konto 78..2

Konto 73..3

za okres

148,43 zł

160,78 zł

dane dostępne
w styczniu

12,35 zł

01-12.2014

01-12.2014

01-12.2014

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie
zdrowotne

Fundusz Pracy**

Emer.

Rent. 

Chor.

Wyp.*

504,00 zł

dane dostępne
w styczniu

504,00 zł

98,38 zł

40,32 zł

12,35 zł

9,73 zł

dane dostępne
w styczniu

12,35 zł

Iwona Maczalska,
PIT.pl