Top menu

Szkolimy przyszłych liderów

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM WYMIANY W BRANŻY FUNERALNEJ FIAT-IFTA

 

NAUKA POPRZEZ PRAKTYKĘ

 

Spis treści

 1. I.  Cele FIAT-IFTA
 2. II.  Uchwała Rady o utworzeniu Programu Wymiany w Branży Funeralnej
 3. III.  Informacje o programie
 4. IV.  Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
 5. V.  Partnerzy programu: firmy pogrzebowe i instytuty szkolnictwa funeralnego
 6. VI.  Definicje
 7. VII.  Rada Programu Wymiany FIAT-IFTA
 8. VIII.  Zasady i warunki programu wymiany a.  Informacje ogólne i czas trwania
 9. b.  Zapisy umowy
 10. c.  Kryteria kwalifikujące
 11. d.  Zgłoszenia
 12. e.  Obowiązki uczniów
 13. f.  Obowiązki organizacji wysyłającej uczniów
 14. g.  Obowiązki organizacji przyjmującej uczniów
 15. h.  Finanse
 16. i.  Wiza
 17. IX.  Dokumenty online:

i. Baza danych programu wymiany pracowników branży funeralnej

ii. Formularz aplikacyjny udziału w programie wymiany

iii. Wzór listu polecającego dla kandydatów do udziału w programie

iv. Umowa między organizacją wysyłającą a organizacją przyjmującą

v. Wzór końcowego sprawozdania z przebiegu wymiany

  I.  Cele FIAT-IFTA

Cele i zadania Federacji przedstawiają się następująco:

 1. Promować międzynarodowe porozumienie i życzliwość między przedstawicielami branży funeralnej z całego świata celem stworzenia platformy wymiany wiedzy i informacji zawodowych oraz zapewnienia osiągania jednolitych norm, zasad, przepisów i umów w zakresie międzynarodowego transportu ciał osób zmarłych bez ponoszenia wysokich kosztów takich operacji;
 2. Prowadzić wspólne badania i rozważania nad kwestiami prawnymi, moralnymi, społecznymi i naukowymi w zakresie usług funeralnych i tanatologii, w szczególności w zakresie usług świadczonych w zakresie upamiętniania osób zmarłych i rozporządzania ich doczesnymi szczątkami;
 3. Zachęcać do edukacji w zakresie usług funeralnych, balsamowania zwłok i tanatopraksji na całym świecie i zapewniać zgodność z ujednoliconymi normami i przepisami;
 4. Podnosić jakość usług świadczonych przez osoby zajmujące się organizacją pogrzebów i tanatologów w zakresie łagodzenia negatywnych przeżyć bliskich osób zmarłych i ochrony zdrowia publicznego;
 5. Podnosić poziom wiedzy zawodowej przedstawicieli branży funeralnej poprzez tworzenie i popularyzację publikacji, artykułów i innych utworów dotyczących usług funeralnych i kwestii związanych z tanatopraksją;
 6. Chronić światowe dziedzictwo funeralne we współpracy z innymi organizacjami i budować świadomość w tej dziedzinie wśród rządów i organizacji międzynarodowych;
 7. Zapewniać poszanowanie i respekt dla autonomii organizacji krajowych i unikać wszelkiego mieszania się w sprawy dotyczące praw, przepisów, zwyczajów i tradycji poszczególnych narodów, oraz promować i reprezentować interesy branży funeralnej tam, gdzie to pożądane lub konieczne.
 1. II.  Uchwała Rady o utworzeniu Programu Wymiany w Branży Funeralnej

Międzynarodowy Program Wymiany w Branży Funeralnej FIAT-IFTA jest wynikiem inicjatywy o współpracy między FIAT-IFTA a OFSA – Stowarzyszeniem Przedstawicieli Branży Funeralnej w Ontario, w Kanadzie, w celu stworzenia możliwości nauki poprzez praktykę dla uczniów szkół funeralnych oraz przedstawicieli branży funeralnej w licencjonowanych firmach pogrzebowych.
Wszelkie działania podejmowane na podstawie zapisów niniejszej umowy będą koordynowane pomiędzy Radą FIAT-IFTA a Radą OFSA. Zmiany, dodatkowe zapisy i uzupełnienia do umowy dokonywane będą za porozumieniem FIAT-IFTA i OFSA.
Na spotkaniu Rady w Nashville (USA) w dniu 12 października 2014 r., Rada uchwaliła przyjęcie propozycji rozważenia „możliwości rozpoczęcia międzynarodowego programu wywiady, w ramach którego, w ustalonym terminie, firmy pogrzebowe i szkoły/uniwersytety oferujące kursy z dziedzin związanych z branżą funeralną na całym świecie uzgodnią wymianę pracowników lub uczniów odbierających naukę w danej szkole/uniwersytecie, celem umożliwienia obu tym instytucjom uzyskania większej wiedzy i poszanowania dla kultury każdego z krajów”.

Propozycja ta została przyjęta przez członków Międzynarodowej Rady FIAT-IFTA na dorocznym zebraniu w Bolonii we Włoszech, dnia 17 września 2015 r.

 1. III.  Informacje o programie

  W programie wymiany uczestniczą organizacje członkowskie FIAT-IFTA i OFSA.

Partnerami programu są: organizacja/Instytut wysyłający kandydata oraz organizacja/instytut przyjmujący kandydata. Partnerami programu mogą być tylko organizacje członkowskie FIAT-IFTA albo OFSA. 
Partnerzy są wyłącznie odpowiedzialni za podpisanie umowy dotyczącej wymiany uczniów lub pracowników zgłoszonych do wymiany. FIAT-IFTA ani OFSA nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki lub następstwa wynikające z udziału w programie wymiany. 
Pracownicy lub uczniowie (zatrudnieni przez jednego z Partnerów lub pobierający u jednego z Partnerów naukę) uczestniczący w programie otrzymają tytuł Zagranicznych Obserwatorów Funeralnych. Tytuł ten ma na celu podkreślenie, że w toku trzytygodniowej sesji wymiany nie będą otrzymywać wynagrodzenia i nie będą uznawani za osoby świadczące pracę. 
Liczba uczestników jest ograniczona do maksimum 10 na każdą sesję wymiany, które odbywać się będą w maju i październiku. Każdego roku odbędą się dwie sesje wymiany. 
Programem zarządzać będzie sekretariat FIAT-IFTA, dostęp do danych dotyczących programu możliwy będzie poprzez wprowadzenie loginu członkowskiego na stronie www.thanos.org , w sekcji FUNERAL EXCHANGE PROGRAM. Na stronie dostępne będą dokumenty programu online, lista uczestników oraz aktualności. 
FIAT-IFTA i OFSA mogą dokonać jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy na piśmie, z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

 1. IV.  Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Do zapisów niniejszej Umowy, sformułowanych na piśmie lub znajdujących się na stronach internetowych FIAT-IFTA i OFSA, zastosowanie ma klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności, zgodnie z którą FIAT-IFTA i OFSA nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki lub następstwa, osobiste lub finansowe, bezpośrednie lub pośrednie, a także jakiekolwiek szkody, utratę zysków lub dowolne inne szkody o dowolnym charakterze, spowodowane wykonaniem niniejszej umowy lub związane z nią albo informacjami znajdującymi się na stronach internetowych.

 1. V.  Partnerzy programu:
 2. A.  Organizacja wysyłająca uczestników:

Firmy pogrzebowe wybrane przez członków krajowych FIAT IFTA lub OFSA w Ontario. 
Instytuty kształcenia funeralnego wybrane przez członków krajowych FIAT IFTA lub OFSA w Ontario.

 1. B.  Organizacja przyjmująca uczestników

Firmy pogrzebowe wybrane przez członków krajowych FIAT IFTA lub OFSA w Ontario.

Pełna lista Partnerów oraz wszystkie formularze i dokumenty dostępne będą na stronie internetowej FIAT-IFTA: www.thanos.org , w sekcji FUNERAL EXCHANGE PROGRAM.

 1. VI.  Definicje a.  Program wymiany przedstawicieli branży funeralnej

Światowy program stworzony przez FIAT-IFTA i OFSA celem umożliwienia pracownikom firm pogrzebowych oraz uczniom szkół oferujących kształcenie na kierunkach funeralnych trzytygodniowy pobyt za granicą w otoczeniu zawodowym, celem poszerzenia wiedzy o branży funeralnej.

 1. b.  Organizacja wysyłająca uczestnika (partner programu)

Wybrana firma pogrzebowa zatrudniająca pracownika lub placówka kształcenia funeralnego, w której naukę przez okres co najmniej jednego roku pobiera uczestniczący w programie uczeń. Organizacja wysyłająca uczestnika dołączy pisemne i podpisanie sprawozdanie z przebiegu wymiany do akt danego pracownika lub ucznia uczestniczącego w programie.

 1. c.  Organizacja przyjmująca pracownika (partner programu)

Firma pogrzebowa zapewniająca otoczenie zawodowe dla pracownika lub ucznia uczestniczącego w programie, celem umożliwienia mu poszerzenia wiedzy o branży funeralnej. Firma pogrzebowa sporządza i podpisuje pisemne sprawozdanie stanowiące zawiadomienie o wynikach sesji wymiany dla Organizacji wysyłającej pracownika, którego kopię przekazuje FIAT-IFTA oraz OFSA.

 1. d.  Rada programu wymiany

Rada programu wymiany nadzoruje wszelkie aspekty programu wymiany FIAT-IFTA i działa w imieniu Federacji FIAT-IFTA.

 1. e.  Sesja wymiany

Trzytygodniowy pobyt za granicą pracownika lub ucznia, na zasadach określonych w umowie wymiany programu wymiany FIAT-IFTA.

 1. f.  Umowa między organizacją wysyłającą a organizacją przyjmującą

Umowa o wymianie, zawarta między organizacją wysyłającą uczestnika a organizacją przyjmującą uczestnika, względem każdej sesji wymiany.

 1. g.  Końcowe sprawozdanie z przebiegu programu wymiany

Organizacja przyjmująca sporządza i podpisuje pisemne sprawozdanie o wynikach sesji wymiany dla Organizacji wysyłającej pracownika, którego kopię przekazuje FIAT-IFTA oraz OFSA.

 1. h.  Zagraniczny Obserwator Funeralny

Pracownik lub uczeń uczestniczący w programie zwany jest: Zagranicznym Obserwatorem Funeralnym

 1. VII.  Rada Programu Wymiany FIAT-IFTA

Rada programu wymiany FIAT-IFTA nadzoruje wybór osób zgłaszających się do udziału w wymianie i proces przekazywania informacji w ramach wymiany. Rada wypowiada się też w kwestiach dotyczących strategicznego kierunku i planowania programu. Rada Programu Wymiany składa się z dwóch osób: 1. Członka Zarządu FIAT-IFTA, 2. Doradcy.

Przed 1 stycznia i 1 czerwca każdego roku, Rada przyjmuje wypełnione formularze i umowę między organizacją wysyłającą a organizacją przyjmującą, niezbędne do rozpoczęcia wymiany. Formularze przyjmowane do 1 stycznia dotyczą wymiany w maju, natomiast formularze przyjmowane do 1 czerwca dotyczą wymiany w październiku. Członkowie rady zapoznają się z formularzami i weryfikują członkostwo organizacji przyjmującej i wysyłającej w FIAT-IFTA w terminie dwóch tygodni. Po zatwierdzeniu dokumentów przez obu członków Rady, sekretariat FIAT-IFTA wyraża zgodę na wymianę i informuje o tym uczestników.

Z początkiem sesji wymiany, sekretarz FIAT-IFTA kontaktuje się z organizacją przyjmującą.

Sekretariat FIAT-IFTA przeprowadza kontrolę wszystkich znajdujących się na liście organizacji lub instytutów przyjmujących i wysyłających i przekazuje te informacje OFSA.

 1. VIII.  Warunki i zasady programu wymiany a.  Informacje ogólne i czas trwania

Czas trwania programu wymiany wynosi trzy tygodnie, wymiany odbywają się w maju lub październiku.

Organizacja przyjmująca odpowiedzialna jest za:

- Zapewnienie jakości i treści programu wymiany i zagwarantowanie, że uczestnik wymiany spędzi okres wymiany aktywnie i konstruktywnie

- aktualizacje i zmiany programu wymiany, o ile zajdzie taka konieczność

- przekazanie sprawozdania z przebiegu wymiany do organizacji wysyłającej

b. Zapisy umowy

Organizacja wysyłająca i przyjmująca oraz FIAT-IFTA i OFSA uzgadniają, że zasady dotyczące praktyk zostaną jasno ustalone w formie umowy zawartej przed rozpoczęciem wymiany.

 1. c.  Kryteria kwalifikacji

Osoby ubiegające się o udział w wymianie muszą być uczniami/pracownikami organizacji wysyłającej. Uczniowie uczestniczący w wymianie muszą ukończyć co najmniej jeden rok kształcenia na kierunku funeralnym. Kandydaci muszą złożyć wypełnione dokumenty i list motywacyjny, w którym wskażą przyczyny ubiegania się o udział w programie, planowany rozwój kariery zawodowej oraz wykażą spełnienie kryteriów kwalifikujących do udziału w programie.

Niezbędne jest również przedstawienie listu polecającego, wystawionego przez osobę kierującą organizacją wysyłającą danego kandydata.

 1. d.  Sposób ubiegania się o udział w programie

Formularze aplikacyjne, sporządzone na wzorach przygotowanych przez organizatorów programu, należy składać do członków Rady Programu Wymiany FIAT-IFTA najpóźniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem sesji wymiany, na adres: info@thanos.org

 1. e.  Obowiązki Zagranicznych Obserwatorów Funeralnych

Obserwator zobowiązuje się złożyć wszelkie wymagane dokumenty na 6 miesięcy przed rozpoczęciem programu;

Obserwator zobowiązuje się w pełni i czynnie uczestniczyć w praktykach;

Zaleca się, aby w trakcie pobytu za granicą Obserwator wygłosił dla organizacji przyjmującej wykład na temat tradycji funeralnych kraju, z którego pochodzi, co odbędzie się z korzyścią dla wzajemnej wymiany informacji i porozumienia w ramach międzynarodowego środowiska funeralnego;

Obserwator zobowiązuje się przestrzegać praw i zwyczajów państwa organizacji przyjmującej. Praktykant zobowiązuje się również przestrzegać zwyczajów funeralnych panujących w państwie przyjmującym;

Po powrocie do kraju macierzystego, Obserwator złoży w instytucji wysyłającej (z kopią do wiadomości sekretariatu FIAT-IFTA) sprawozdanie ze swoich doświadczeń z pobytu za granicą;

Obserwator władać będzie w odpowiednim stopniu językiem angielskim lub przejdzie test TOEFL.

 1. f.  Obowiązki organizacji wysyłającej

Instytucja wysyłająca zobowiązuje się uwzględnić treść programu organizacji przyjmującej w indeksie Obserwatora;

Instytucja wysyłająca będzie monitorować postępy naukowe i zawodowe Obserwatora, a także jego samopoczucie w trakcie praktyk.

 1. g.  Obowiązki organizacji przyjmującej

Instytucja przyjmująca będzie zobowiązana do przekazania pełnego programu nauczania Obserwatorowi, zgodnie z zapisami umowy;

Instytucja przyjmująca zobowiązuje się zapewnić Obserwatorowi wsparcie i przydatne rady, umożliwiające mu odbycie przydatnych i korzystnych praktyk;

Instytucja przyjmująca będzie monitorować postępy naukowe i zawodowe Obserwatora, a także jego samopoczucie w trakcie praktyk;

Instytucja przyjmująca będzie zobowiązana do pomocy Obserwatorowi w znalezieniu zakwaterowania lub zapewnienia zakwaterowania na okres programu.

 1. h.  FInansowanie

Obserwator przedstawi wypełniony formularz wsparcia finansowego, wraz z aktualnym i oficjalnym wyciągiem z konta bankowego lub pismem z banku, na papierze firmowym banku.

 1. i.  Wiza, ubezpieczenie

Złożenie wniosku o przyznanie wizy będzie obowiązkiem Obserwatora. Organizacja przyjmująca będzie zobowiązana za przekazywanie aktualnych informacji w zakresie wymogów dotyczących wydania wizy;

Obserwator w odpowiednim terminie złoży do organizacji przyjmującej wszelkie dokumenty niezbędne do otrzymania wizy;

Obserwator musi spełnić wszystkie formalności związane z wizą i dokumentami uprawniającymi do podróży na co najmniej miesiąc przed terminem wyjazdu, celem umożliwienia terminowego ustalenia wszelkich szczegółów podróży.

 1. IX.  Formularze

Informacje o wszystkich dokumentach (formularzach), jakie należy dołączyć do wniosku.

 1. Wszelkie umowy mają na celu wprowadzenie w życie założeń Międzynarodowego Programu Wymiany FIAT-IFTA, a wszelkie zapisy umów zawieranych w ramach Programu będą zgodne z tymi założeniami. Osoby podpisujące umowy zawierane w ramach Programu potwierdzą prawidłowość wszelkich zapisów umów oraz swoją zgodę na wszelkie ustalone w nich kwestie, zarówno te wskazane w sposób wyraźny, jak i dorozumiany.
 2. Wszelkie formularze, które wypełnić mają osoby ubiegające się o udział w programie, dostępne będą na stronie www.thanos.org  w sekcji FUNERAL EXCHANGE PROGRAM.

Inicjatorem powstania Międzynarodowego Programu Wymiany w Branży Funeralnej jest pan Akinori Matsui wiceprezydent FIAT-IFTA z Japonii